Mat

I rapporten Mat Göteborg 2050 (pdf 760 kB) finns projektets tankar kring framtidens hållbara livsmedelskedja samlade.

Den satsning på återvinning och källsortering som inleddes i början på seklet har fortsatt och 2050 är materialåtervinningsgraden mycket hög. Dessutom har man sett till att standardisera förpackningar och material som når ut till konsumenten så att det är både lättare att källsortera och att hålla hög renhet på de insamlade fraktionerna. Retursystem är viktiga.

År 2050 är strömmarna av miljöfarliga material in i samhället borta. Detta har gjort att det inte hamnar rester av bekämpningsmedel i komposten eller tungmetaller i restavfallet som går till förbränning.

Mängden avfall som går till förbränning har minskat, men eftersom den stora kraft-värmeanläggningen med förgasningsteknik som byggts i Göteborg kan eldas både med restavfall och biobränslen är detta inget problem. Restavfallet är så rent att askan behöver inte deponeras utan kan användas till gödning. även allt avloppsslam kan användas som gödningsmedel efter rötning för produktion av biogas. Detsamma gäller den jord som bildas vid storskalig kompostering av kompostfraktionen av avfallet.

 
Har matlagning hemma blivit en hobby?  Är det nästan lika billigt att äta ute som att äta hemma?

 Har Sverige blivit en matbod för hela världen? Produceras spannmål, kött och fisk för export och finns det speciella system för att återföra näringsämnen?
Får vi en speciell märkning för livsmedel som inte är producerade på ett hållbart sätt?
Äter japanerna lika mycket fisk som Göteborgarna?