Kretslopp

Rapporten Kretslopp Göteborg 2050 (pdf 904 kB) innehåller projektets samlade tankar och idéer kring framtidens kretsloppssamhälle.

Den satsning på återvinning och källsortering som inleddes i början på seklet har fortsatt och 2050 är materialåtervinningsgraden mycket hög. Dessutom har man sett till att standardisera förpackningar och material som når ut till konsumenten så att det är både lättare att källsortera och att hålla hög renhet på de insamlade fraktionerna. Retursystem är viktiga.

År 2050 är strömmarna av miljöfarliga material in i samhället borta. Detta har gjort att det inte hamnar rester av bekämpningsmedel i komposten eller tungmetaller i restavfallet som går till förbränning.

Mängden avfall som går till förbränning har minskat, men eftersom den stora kraft-värmeanläggningen med förgasningsteknik som byggts i Göteborg kan eldas både med restavfall och biobränslen är detta inget problem. Restavfallet är så rent att askan behöver inte deponeras utan kan användas till gödning. även allt avloppsslam kan användas som gödningsmedel efter rötning för produktion av biogas. Detsamma gäller den jord som bildas vid storskalig kompostering av kompostfraktionen av avfallet.

 Slutförvarar vi bly, kvicksilver och kadmium på samma sätt som kärnavfallet, dvs i djupa borrhål?  Har vi behållit storskaliga avloppssystem eller har vi introducerat nya mer småskaliga lösningar?

 Är alla plaster gjorda av biomassa?
Finns det ett globalt retursystem för vinflaskor?
Finns det speciella insamlingssystem för "gamla saker" som skulle kunna innehålla miljöfarliga ämnen?