Det goda livet

 

När vi utvecklar samhället till ett hållbart samhälle väljer vi att använda det som verkar bäst av det nya, behåller det som är bäst idag och tar tillvara det som verkligen var "bättre förr". Vi vill hålla samtalet om det goda livet levande i projektet.

En rapport utgiven av Göteborg 2050 November 2002
"Att mäta det goda livet" Christer Sanne
Finns att hämta hem på sidan med dokumentation och trycksaker. Här!

"Tillväxt är ingen garant för lycka" Christer Sanne 
En artikel publicerad på debattsidan i GP Söndag 27/4 2003
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=124776

 

 Som tankestimulans lånade vi resultatet av ett annat visionärt projekt ­ MiljöForum Hallands arbete med en miljöstrategi:

Ett mänskligare samhälle - Livs-kvalitet - God hälsa

 

Individen sätts i centrum och synliggörs. Varje individ får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och det finns tid att upptäcka och se olika kvalifikationer. De allt fler äldre lever ett gott liv eftersom kommande generation under sin uppväxttid får tillräckligt stöd för att växa upp till trygga, ansvarskännande individer. De unga är med och formar det nya samhället, bjuds in och tillåts att påverka. ökat inflytande och delaktighet eftersträvas, representationen i beslutande församlingar och styrelser är jämnt fördelad mellan olika samhällsgrupper. Det finns en vilja att lyssna och föra dialog - även utanför den egna gruppen.

Människorna blir en allt viktigare resurs i företag och verksamheter och tillmäts ett värde i ekonomiska redovisningar. Investeringar i personal handlar både om kompetenshöjning och friskvård. De ges möjligheter att fördela sin arbetstid, över såväl dygnet som över arbetslivet som helhet.

En god hälsa sätts allt mer i fokus och förebyggande verksamhet inspirerar till ökat intresse för mat, matproduktion och motion. Det psykiska välbefinnandet är en lika viktig faktor och uppmärksammas av samhället som helhet.

Mötesplatser för samtal skapas. Den nya tekniken utnyttjas för att underlätta det vardagliga livet och frigöra tid för möten mellan människor, där till exempel kultur och/eller idrott fungerar sammanhållande. Mer fri tid fylls av upplevelser och umgänge med vänner - men också av egen eftertanke och reflexion.

 

(Ur "För ett offensivt miljöarbete i Halland", Lisbeth Schulze)