Energi

 

 

Projektets tankar och idéer kring framtidens energi finns samlade i rapporten Solstad Göteborg 2050 (pdf dokument 872 kB).
Projektet Göteborg 2050 genomförde en heldags workshop om hållbar energi i ett framtida hållbart samhälle hösten 2001. Vid workshopen bidrog forskare, politiker, tjänstemän tillsammans med företrädare från industri och näringsliv med sina tankar om hur ett hållbart framtida energisystem skulle kunna se ut. Denna rapport är en spegling och en vidareutveckling av de visioner som kom fram under denna workshop. Förhoppningsvis kan rapporten inspirera till fortsatt hållbart utvecklingsarbete. Rapporten presenterades under solkongressen International Solar Energy Society Congress 2003 i Göteborg 14-19 juni 2003. 

Den miljövänligaste energin är den som inte används. Effektiv energianvändning är en central del av det hållbara samhället. Det är ett naturligt synsätt att minimera energi- och materialanvändningen och att använda bara de energitjänster man verkligen vill ha. År 2050 har vi sett kraftiga energieffektiviseringar inom boendet, transportsektorn och inom industri och näringsliv.

Under femtio år har energianvändningen i världen ökat till det dubbla och fortsätter att öka. Solceller, solvärme, biomassa, vindkraft, vattenkraft utnyttjas istället för fossila bränslen och kärnkraft. Utbyggnaden av vindkraft och storskaliga solcellsanläggningar har nått så långt att man kan skönja en framtid då användningen av fossila bränslen och kärnkraft har upphört helt.

Användning av vindkraft och solceller innebär att nya storskaliga system för kemisk och annan lagring av energi finns inbyggd i energisystemet. Detta kan vara vätgaslagring med el- och värmegenerering i bränsleceller. Behovet av energilagring minskas också genom att nya effektiva långväga elöverföringssystem byggs ut.

Göteborg är 2050 en stad med gammal och ny bebyggelse, där fjärrvärmen står för uppvärmning av hus och varmvatten, men också för kylning. Sedan sekelskiftet har nya hus regelmässigt byggts för att vara mycket energisnåla och det existerande beståndet har renoverats och gjorts mycket mer energieffektivt.

Göteborg är 2050 en av de städer som har bidragit mest till den globala utvecklingen av förnybar energiteknik och effektivare energianvändning. Tidiga satsningar på storskalig vindkraftutbyggnad på Fladen, på en stor kraftvärmeanläggning med förgasning av restavfall och biomassa och på konvertering av raffinaderierna till dimetyleter-(DME-) fabriker gjorde att Göteborg är en föregångsstad i satsningar på förnybar energi. Satsningar på förnybara bränslen i kollektivtrafiken var ett led i denna utveckling. Biogasrötning från avloppsslam och kompostering av hushållsavfall har expanderat.

Kommer vi till och med att klara oss utan att använda vattenkraft och därmed kunna återställa älvarna till sina forna jag?

Kommer alla nya hus att sakna värmesystem?

Kan en bil fungera på en femtedel så mycket bränsle?

Kommer biomassa i form av flis från de värmländska skogarna att fraktas till Göteborg på båtar på Vänern och Göta älv?

Används biogas, DME eller vätgas som bränsle i stadens bussar? 

Kommer jag att koppla in min bränslecellsbil på nätet när den är parkerad?